تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
فوق لیسانس 
1374 
فلسفه و معارف 
موسسه امام خمینی(ره) 
 
سطح 3